Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Onderwijsaanbod

Actueel en breed onderwijsaanbod

Veel onderwijstijd wordt gestoken in de basisvakken Taal, Lezen en Rekenen. We geven les uit moderne methodes, maar maken ook regelmatig de keuze om een lesdoel op een eigen gekozen manier te behalen met de kinderen. Dat doen we d.m.v. een klein project of door bijvoorbeeld een buitenles te geven. Kinderen leren elke dag om samen te werken. De school is een oefenplaats voor het (aan)leren van goed gedrag, sociale vaardigheden en zelfstandig leren keuzes maken. Naast de basisvakken komen natuurlijk ook de creatieve vakken, sportieve vakken en bijv. wereldoriëntatie, incl. burgerschapsvorming wekelijks aan bod.  

Samen spelen en ontdekkend leren in de kleutergroepen

In de kleutergroepen richten we ons vooral op het samen spelen en ontdekkend leren. Dat doen we vanuit aansprekende thema's. We maken kinderen spelenderwijs gevoelig voor letters, woorden en getalbegrip. Samen verhalen lezen, praten over letters en woorden, bevordert de taalgevoeligheid en vergroot de woordenschat. Door spelenderwijs de wereld van getallen te ontdekken bieden we een goede rekenstart.

Vanaf groep 3 werken aan de basisvaardigheden

In de groepen 3 en 4 staat het leren van de basisvaardigheden lezen, rekenen en schrijven centraal. Als de basis in groep 3 en 4 goed wordt gelegd, hebben de kinderen daar veel baat bij in de andere leerjaren. We maken in de groepen 3 t/m 8 gebruik van methodes als Lijn 3, Staal voor spelling en taal, Pluspunt voor rekenen en Blink voor de wereld oriënterende vakken. Onze grootste uitdaging is om kinderen te motiveren tot zelf denken, durven en doen.

Leren van vaardigheden voor de 21ste eeuw

Technologie heeft de manier waarop we werken en leven enorm veranderd. Er ontstaan nieuwe banen en daarbij horen ook nieuwe vaardigheden; de zogenoemde 21st century skills (vaardigheden voor de 21ste eeuw).
We spelen in op deze ontwikkelingen en bereiden de kinderen voor op die toekomst. Vanaf groep 4 hebben leerlingen de beschikking over een eigen Chromebook.  Ook hiermee kunnen ze hun talenten en vaardigheden voor hun toekomst optimaal ontwikkelen. We zien dat de kinderen gemotiveerd zijn, door de afwisseling in werken op papier en digitaal. 

Actief meedoen met sport en buitenschoolse activiteiten

We doen mee met een aantal buiten school georganiseerde sportactiviteiten, zoals voetbal, handbal en korfbal. Daarnaast worden er sportactiviteiten georganiseerd door de Brede School Emmermeer.

Kunst en cultuur, goed voor de algemene ontwikkeling

Kunst en cultuur is belangrijk voor de algemene ontwikkeling van kinderen. Daarom kiezen we ieder schooljaar voor alle groepen een voorstelling of project. Wij maken daarbij gebruik van het aanbod van Facet en Culturele Mobiliteit.  Aansluitend de te behalen doelen (in die specifieke groepen) wordt in groep 5 structureel een bezoek gebracht aan het Hunebedcentrum; in groep 7 aan het Gevangenismuseum en in groep 8 aan Herinneringscentrum en Kamp Westerbork. 

Training om de weerbaarheid te vergroten

In groep 7 krijgen leerlingen structureel een weerbaarheidstraining aangeboden. Het vergroot hun gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen. De kinderen leren voor zichzelf opkomen, een mening geven en daarnaar te handelen en bij dit alles op respectvolle wijze in contact te blijven met de ander.

Goed gedrag leren we samen!

We werken samen met Yorneo aan Positive Behavior Support. Op onze school zijn we 'Supporters van positief gedrag'! Door op een positieve manier te reageren op wat goed gaat (de aangeleerde gedragsverwachtingen) en dit te belonen, werken we gericht aan een veilig, voorspelbaar en positief leer- en leefklimaat.
In elke tweewekelijkse PBS-les staat een gedragsverwachting centraal. We werken vanuit drie basiswaarden met daarbij geldende gedragsverwachtingen.

Onze basiswaarden

Respect

  • Ik laat anderen in hun waarde.
  • Ik respecteer een ander.
  • Ik luister naar volwassenen.
  • Ik praat netjes tegen anderen.   

Veiligheid

  • Ik houd handen en voeten bij mezelf.
  • Ik weet dat iedere leerkracht er voor mij is.
  • Ik mag mezelf zijn.   

Zelfstandigheid

  • Ik spreek uit wat ik vervelend vind tegen degene die er bij betrokken is.
  • Ik houd me aan de regels.

We hanteren een duidelijke consequentie-procedure bij herhalend negatief/ongewenst gedrag. Waar nodig en/of gewenst hanteren we het protocol tegen pesten. Deze kunt u vinden onder Documenten.