Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Ontwikkelingen

Modern en krachtig onderwijs

Onderwijs is voortdurend in beweging. Ons team is een ‘lerende organisatie’, gericht op ontwikkelingen. Leerkrachten leren zowel individueel en als team. Door continue in ontwikkeling te zijn, houden we het onderwijs modern en krachtig.

Welke ontwikkelingen zijn in het schooljaar 2022-2023 gepland?

Doelgericht werken en didactische afstemming vanuit onze schoolambitie en het didactisch
gemiddelde (Borging: vakgebied Rekenen; Implementatie: Spelling).
We stellen de te behalen doelen voorop en passen de (methodische) planning en het
tempo hierop aan. 

 

We willen het niveau van onze lesgeven volgens het EDI-model, op dit moment als
voldoende beoordeeld, verder ontwikkelen. Vooral op de gebieden afstemming/
differentiatie en het (mogen) hebben en uitspreken van hoge verwachtingen. 

 

De cognitieve resultaten van onze huidige groepen 7 en 8 liggen onder het gemiddelde
in vergelijking met scholen in onze scholengroep. We willen in deze groepen via een
opgesteld groepsplan werken aan de  opgelopen leervertraging en hiaten
(in de Coronatijd) om zo het leerrendement richting Eindtoets in groep 8 te verhogen.

 

We zijn een Veilige school voor kinderen. Daarmee is de basis goed. Toch stellen we
ons tot doel om onze aanpak Positive Behavior Support beter op elkaar af te stemmen
en naar buiten toe uit te dragen. 

 

Afname Oudertevredenheidsonderzoek, Leerlingentevredenheidsonderzoek en
vragenlijsten m.b.t. Veiligheid.

 

Met het team wordt het Schoolplan 2023-2027 ontwikkeld: De missie, visie en beschrijving
van de identiteit wordt herzien en het onderwijs en onderwijsaanbod richting 2027 wordt
uitgestippeld. We vormen als team een lerende organisatie en zijn ambitieus om
vernieuwingen en ontwikkelingen aan te gaan. 

 

In groep 1 en 2 wordt een scholing gevolgd (5 dagdelen) over Kleuters in de 21e eeuw.
Doel: Het thematisch aanbod is uitdagend, beredeneerd en gevarieerd, waarbij de doelen
zichtbaar zijn gekoppeld aan de (spel)hoeken. 

 

In het kader van Burgerschap wordt gestart met een Leerlingenraad, bestaande uit 4x2
leerlingen uit groep 5 t/m 8.

 

M.b.t. het vakgebied Wetenschap en Techniek wordt in het schooljaar 2022-2023
inspiratie opgedaan en geëxperimenteerd met lessen.
In de Schoolplanontwikkeling 2023-2027 wordt het leerstofaanbod structureel
meegenomen in de plannen.

 

  Het geschreven Schooljaarplan 2022-2023 vindt u onder Documenten.