Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Zorgstructuur

Elke leerling in beeld

We werken met het leerlingvolgsysteem ParnasSys. Daarin staan alle gegevens van de kinderen, hun toetsresultaten, gesprekken met ouders en gegevens die invloed kunnen hebben op het functioneren van het kind, zoals gezondheid en belangrijke gebeurtenissen. Via het ouderportaal kunnen de ouders een deel van die gegevens bekijken en controleren.

Doelgericht werken en toetsen

Onze school gebruikt de methode onafhankelijke toetsen van Cito om de kinderen te toetsen op het gebied van rekenen/wiskunde, spelling, begrijpend lezen, technisch lezen en woordenschat. Deze toetsen nemen we twee keer per jaar af (januari en juni). Veel vaker wordt er getoetst met methode afhankelijke toetsen. Die geven de leerkracht een beeld of de doelen zijn behaald die in de voorgaande periode zijn gesteld.
Op sociaal emotioneel gebied werken wij met de vragenlijsten van de methode Cito 'Leerling in beeld'. De gegevens geven ons een goed beeld van het functioneren van het kind op sociaal emotioneel gebied en de mate van ervaren veiligheid op school.
Aan de hand van het totaal aan gegevens en analyses wordt het onderwijsaanbod en de bijbehorende doelen gepland.  

Kleuterobservatiesysteem

Wij volgen de ontwikkeling van onze kleuters ook cyclisch. Hiervoor maken we gebruik van het Kleuterobservatiesysteem BOSOS.

Aanbod  voor meer- en hoogbegaafde leerlingen

Het (extra) aanbod voor de Plusleerlingen wordt gestructureerd aangeboden binnen de eigen groep, door gebruik te maken van Levelwerkboxen. Dit aanbod is nodig om deze doelgroep te voorzien van uitdagend aanbod naast de reguliere lesstof. De leerkrachtondersteuner begeleidt deze groep leerlingen op vaste momenten in de week.

De meer- en hoogbegaafde kinderen in groep 8 melden we daarnaast aan voor de verrijkingsklassen van het Hondsrug College.

Passend onderwijs

Binnen de wet op Passend Onderwijs staan de scholen in het primair onderwijs voor de uitdaging om invulling te geven aan de manier waarop zij tegemoet kunnen komen aan de onderwijsbehoeften van kinderen. Voor alle scholen geldt een gezamenlijk niveau van ondersteuning, dat is vastgesteld door het samenwerkingsverband Passend onderwijs in de Basisondersteuning.

Basisondersteuning

Het onderwijs op de basisschool is zó ingericht, dat het past bij de mogelijkheden van een leerling. Dit noemen we de basisondersteuning. Maar soms lukt het de school niet om dit onderwijs te geven. Dan volgt een gesprek met de ouder(s). Samen wordt gekeken wat nodig is, wat de school nog kan. Voor kinderen binnen onze basisschool die onvoldoende hebben aan de basisondersteuning onderzoeken we wat nodig is om hen binnen onze eigen school te laten blijven met een passend aanbod. Voor deze kinderen stellen wij een OPP (OntwikkelingsPerspectiefPlan) op. Het gaat om kinderen die:
- Na de basisschool uitstromen naar Praktijkonderwijs
- Een arrangement krijgen vanuit de middelen voor zware ondersteuning van het samenwerkingsverband
- Zeer waarschijnlijk gaan uitstromen naar gespecialiseerd onderwijs.

We brengen zo goed mogelijk in kaart waar de sterke kanten van het kind liggen en wat het kind vooral belemmert in zijn ontwikkeling. Er wordt goed gekeken wat de eigen ondersteuningsbehoeften van het kind zijn en hier wordt een passend plan op geschreven. Er wordt gekeken wat het kind kan en wat het nog moet leren en hoe dat georganiseerd wordt binnen de eigen school. De intern begeleider van onze school speelt een belangrijke rol in dit gebeuren, en ook vanuit Viviani kijkt een medewerker van het bovenschools ondersteuningsteam graag mee. Ouder(s) worden betrokken bij het plan, dit is zelfs wettelijk verplicht. Zij ondertekenen voor instemming met het deel waarin beschreven staat hoe het plan uitgevoerd gaat worden. In tussentijdse gesprekken met de ouder(s) en de andere betrokkenen vanuit de school kan het plan worden bijgesteld. Deze evaluatie vindt minimaal één keer per jaar plaats, maar het liefst natuurlijk vaker.

Scholen kunnen zich verder profileren en specialiseren in een verbreding van de Basisondersteuning. Onze school heeft de schoolspecifieke onderwijs- en ondersteuningsmogelijkheden beschreven in het document 'Schoolondersteuningsprofiel'. Dit profiel is de leidraad bij inschrijving van kinderen en procedures in de school.

Klik hier voor het meest recente Schoolondersteuningsprofiel