Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Zorgstructuur

Elk kind in zicht

We werken met het leerlingvolgsysteem ParnasSys. Daarin staan alle gegevens van de kinderen, hun toetsresultaten, gesprekken met ouders en gegevens die invloed kunnen hebben op het functioneren van het kind, zoals gezondheid en belangrijke gebeurtenissen. Via het ouderportaal kunnen de ouders een deel van die gegevens bekijken en controleren.

1-zorgroute – elk kind onderwijs dat het nodig heeft

We volgen de vorderingen van de kinderen in een cyclisch proces, verdeeld over vier periodes per jaar. Hiermee stellen we groepsplannen op, zodat we de onderwijsbehoeften van elk kind kunnen vertalen naar de dagelijkse praktijk. Zo krijgt elk kind het onderwijs dat hij nodig heeft. We bespreken regelmatig de resultaten, binnen het team en met de ouders.

Doelgericht werken en toetsen

Onze school gebruikt de methode onafhankelijke toetsen van Cito om de kinderen te toetsen op het gebied van rekenen/wiskunde, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen. Deze toetsen nemen we twee keer per jaar af. Veel vaker wordt er getoetst met methode afhankelijke toetsen. Die geven de leerkracht een beeld of de doelen zijn behaald die in de voorgaande periode zijn gesteld.
Op sociaal emotioneel gebied werken wij met de vragenlijsten van de methode ZIEN. Dat geeft ons een goed beeld van het functioneren van het kind op dit gebied.

Zorg voor het jonge kind

We houden de ontwikkeling van onze kleuters goed in de gaten. Ook zij worden meegenomen in het cyclische proces van de 1-zorgroute. Wij gebruiken de CITO toetsen: taal voor kleuters en rekenen voor kleuters (alleen in groep 2). Daarnaast werken we met het observatiesysteem BOSOS, voor groep 1 en 2.

Extra aanbod en uitdaging voor meer en hoogbegaafde leerlingen

Naast kinderen die extra instructie nodig hebben, zijn er ook kinderen die een extra uitdagend aanbod nodig hebben. Elke week komen deze kinderen uit groep 3 tot en met 8 een ochtend samen in de Plusklas. Ze werken in groepjes aan projecten die een beroep doen op meerdere intelligenties en vaardigheden als samenwerken, taken verdelen, discussiëren, verslag leggen en presenteren. De meer- en hoogbegaafde kinderen in groep 8 melden we aan voor de verrijkingsklassen van het Hondsrug College.

Schoolondersteuningsprofiel

Met de start van Passend Onderwijs staan de scholen in het primair onderwijs voor de uitdaging om een invulling te geven aan de manier waarop zij tegemoet kunnen komen aan de onderwijsbehoeften van kinderen. Voor alle scholen geldt een gezamenlijk niveau van ondersteuning, dat is vastgesteld door het samenwerkingsverband passend onderwijs in de Basisondersteuning. Daarnaast kunnen individuele scholen zich verder profileren en specialiseren in een verbreding van de Basisondersteuning. Elke school beschrijft de onderwijs- en ondersteuningsmogelijkheden in het Schoolondersteuningsprofiel. Dit profiel is de leidraad bij inschrijving van kinderen en procedures in de school.

Viviani heeft voor haar scholen een gezamenlijk Schoolondersteuningsprofiel opgesteld waarin een uitwerking is opgenomen voor de wijze waarop de basisondersteuning binnen de stichting vorm krijgt.  De scholen vullen dit algemene deel aan met hun eigen school specifieke deel. In dit deel beschrijft de school het eigen schoolconcept en kan er een aanvulling op de gezamenlijke basisondersteuning worden uitgewerkt.

Klik hier voor het meest recente Schoolondersteuningsprofiel